مهر ۰۸۱۳۸۹
 

نشسته بودم پای تلویزیون. اخبار بیست و سی بود. تظاهراتی کوچک علیه احمدی نژاد در نیویورک که خبرنگار سیما در حال فیلم برداری بود. دو نفر از تظاهر کنندگان به سمت وی آمدند و فحش‌های آبداری نثارش کردند! و بعد شروع کردند به شعار دادن :

” مرگ بر خمینی” …….” مرگ بر خمینی”

مطمئن شدم  “خمینی هنوز زنده است”