مرداد ۲۷۱۳۹۱
 

خدا خیرشان دهد! امسال چندین ماشین آب پاش آورده بودند برای ملت. یک ساعت آخر فقط آب بازی کردیم. اینقدر بانیان این حرکت را دعا کردم که نگو! گرچه ثواب مارا کم کردند اما کاری کردند که سال دیگر هم با کله بروم  روز قدس. J سالهای دیگر مرد میخواست که از اول مراسم تا آخرِ نماز جمعه را یک کله تحمل کنی.

کلی هم عکس گرفتم که به نظرم این دوتا عکس بهتر از همشون بودند:

این عکس رو هم آقای عکاس گرفتن: