مارس 012012
 

۱- فقط به خاطر رهبرم آمدم. وگرنه  مردشور مملکتی که ساخته اید را ببرند!!!!!

.

.

تا

.

.

۳۰- – فقط به خاطر رهبرم آمدم. وگرنه  مردشور مملکتی که ساخته اید را ببرند!!!!!

—————————————————————————————

پینوشت: نوشتن این لیست دلیل بر نبودن افراد خوب در نامزدهای انتخاباتی نیست. بلکه دلیلش اعتراض به وضعیت موجوداست. وضعیت موجود هم که میگویم ربطی به انتخابات و غیره ندارد. کلیت وضعیت ایران مد نظرم است. آمدنم به خاطر دوست داشتن رهبر و نظامم است و این لیستم دلیل بر اعتراض به وضعیت موجود است. نشان دادن اعتراضم برایم مهمتر از اصلاح مجلس است.

تکنوشت: این لیست جامعۀ روحانیت مجلس هفتمه! واسه من که خیلی جالب بود