مه 122011
 

اگر هر روز پس از نمازهایت، فرج خوانی؛ اگر هر روز طلبِ وسعتِ روزی و عاقبت به خیری کنی؛ اگر هر شب پیش از خواب آمرزش خواهی؛ اگر هر هفته دعای کمیل و ندبه‌ات ترک نشود؛ اگر هر سحر با پروردگار و ولی‌اش عهد بندی؛ اگر هر ظهر به حسین (ع) و یارانش سلام فرستی و … اگر در نهایت تمام ادعیه‌ی مفاتیح را بخوانی … ولی فقط بخوانی و فقط ورد گویی و فقط زمزمه کنی؛ زمزمه‌ها و اورادی که راهی به روح و خلق و خویت ندارند……می‌دانی چه می‌کنی؟؟

کاری بیهوده….تیرهایی به هدفی بسیار دور پرتاب میکنی؛ البته نه با کمان که با دست!

ای اباذر، برای کسی که اعمال نیک دارد، به همان میزانی که نمک برای غذا  کافی است، دعا نیز به همان اندازه برای او کقایت می کند. ای اباذر، کسی که بدون عمل به وظایف دعا می‌کند مانند کسیست که بدون کمان، تیر اندازی می‌کند.

 

اگر هر روز بی نماز هستی، اگر هرچه پروردگار به تو می‌دهد باز می‌خواهی و او باز می‌دهد، اگر هر شب با باری از آلودگی ها می‌خوابی، اگر هر روز پلیدیت افزونتر می‌شود و اگر زشتی‌ای نباشد که نکرده‌باشی… ولی هرچه کرده باشی و کرده باشی، بازهم در وفور نعمت و خوشی غوطه خوری ….آنگاه به یاد آر  سخنان پیمبر را:

ای اباذر، اگر تمام زمین و آسمان و هرچه در آنست، برای پروردگار به اندازه‌ی بال مگس یا پشه‌ای ارزش داشت، یک جرعه آب آن را بر کافر روا نمی‌داشت.

ای اباذر، خداوند نه تنها کار بنده‌ی صالحش را اصلاح می‌کند، بلکه کار فرزندان و  فرزندانِ فرزندانِ اورا نیز اصلاح می‌نماید و (بسته به عبودیت او) افراد و خانه‌های محله و شهر و بلاد کشورش را حفظ می‌نماید.

پس اشتباه نکن؛ نه تو ارزشی داری نه آنچه خداوند به تو ارزانی داشته!

—————————————————————————————————————————————-

تکنوشت: چطور است زمانی که  بعضی‌ها مثل آقای هاشمی با هزاران تخظی در ولایت پذیری، اگر هزار سال یک بار آن هم با زور و ضرب، بر ما منت نهند و افاضه بفرمایند که “من ولایت فقیه را قبول دارم” (آن هم به صورتی کاملا سربسته و مسخره) هیچ یک از آقایانِ شیفته‌ی ولایت صدایشان در نمی‌آید و مثلا بگویند “تو غلط کرده‌ای که فقط میگویی، تو باید عمل کنی” یا بگویند ” فکر کرده‌ای اینقدر کافیست؟؟ تو حتی اگر زنت توسط رهبری بر تو حرام شود باید قبول داشته باشی” یا “ما بیش از این از تو انتظار داریم، تو باید بروی نوک انگشتان پایِ رهبری را در ملا عام ماچ کنی ” و یا  ” توی بیشعورِ بی حیایِ بی شرم، حتما باید بگویی رابطه‌ی ما امام و مامومیست، نه چیز دیگری” … اما اگر یک احمدی‌نژادِ بدخت با خطایی کوچک در ولایت پذیری ( اگر اسمش خطا باشد) و هزاران خدمت در حق ولایت،  هر روز بیاید و بگوید ما در مسیر ولایت هستیم و اولین مسئول مهم مملکتی باشد که دست رهبری را بوسیده؛ همه‌ی ذوب شدگانِ در ولایت باید جیغ و دادشان در بیاید و هر روز طلب “غلط کردن در ملا عام” توسط رئیس جمهور را داشته باشند؟؟