دی ۱۶۱۳۹۱
 

بنازم به تفریحاتِ این روزهای دانشجویانِ پسر نخبۀ مملکت. بالای پشت بام بنشین و دوربین بینداز به اتاقی درخوابگاه دخترانی که کمی آن طرف ترند. آهنگ درخواستی بخواهو بنشین به تماشای رقاصی‌هایشان. از این تفریح سالم‌تر هم مگر می‌شود؟؟

اگر هم که دختر بودی و ایضا نخبه، می‌توانی شب که شد، دوستانت را جمع کنی! حسابی بزک کنید، تاپ و شلوارک‌ها یتان را بپوشید و زنگی بزنی به دوست پسرتان که رفقایش را بیاورد پشت‌بام. بعد هم بگویی” عزیزم عربی میخوای یا کردی یا …..؟؟”.

    —————————————————————————————————————————-

پینوشت ۱: اگر کسی هست که حسرت می‌خورد که چرا چنین تفریحات سالمی ندارد، خجالت نکشد. هرچند اسمش بچه حزب اللهی باشد. چیزی که زیاد شده این‌روزها، کذابِ منافق. یکی دوتا کم یا زیاد

پینوشت۲: آن هفته برنامۀ هفت نظر خواهی‌ای گذاشته بود با این مضمون که چرا سینمای ایران دچار رکود شده و کسی نمی‌رود و فیلم ببیند. خواستم  پیامیکی بدهم و بنویسم  قشر مستضعف که دانشجو باشد، تفریحاتی همچون شوهای زندۀ دخترکان زیبا رو با آهنگ درخواستی دارد، چه رسد به قشر مرفه جامعه! مگر مغز خر خورده‌ایم که برویم فیلم‌های آبدوغ خیاریِ شما را ببینیم.