شهریور ۲۰۱۳۹۰
 

هذا هو الیوم الذی وعد به الله علینا.

————————————————————————————————————————-

پینوشت ۱: انقلاب مردم مصر تنها برای شکم است. در سفارت اسرائیل مقادیر زیادی نان و گندم و لوبیا و چیپس و پفک ذخیره شده بوده است.

پینوشت ۲: انقلاب مردم مصر، زیر سر آمریکاست. آمریکا با اسرائیل به اختلاف رسیده و بهترین راه حذف اسرائیل را ،در همین حرکات می بیند. اینها هم مشتی مزدور آمریکا و غرب می باشند.

پینوشت ۳: آن دو پینوشت از محافل هفتگی آقای میم که سرکردۀ گروه منحرفین است، درز کرده است.